Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«

8 julija, 2019by Martin Težak

Spodbujanje partnerstev

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Cilj javnega razpisa – vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih.

Regija izvajanja –kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Do sofinanciranja so upravičeni MSP-ji:

  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in

  • želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali

  • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:

  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,

  • stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,

  • stroški nastopa na sejmu,

  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),

  • stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),

  • posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR. Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.

Za več informacij o razpisu kliknite tukaj.

Vir: Spirit Slovenija, Javni razpisi in naročila, 5.7.2019

Martin Težak