Izredno ugodni mikrokrediti na voljo tudi za obmejna problemska območja, SPS

4 julija, 2019by Martin Težak

Ugodni mikrokrediti

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 31. 5. 2019, v Uradnem listu RS št. 35/2019 in na spletni strani SPS, objavil dopolnitev razpisa P7R 2018, kateri je bil prvotno objavljen 28.12.2018 v Uradnem listu RS št. 84/2018. To pomeni, da bodo lahko do ugodnih mikrokreditov SPSa v sklopu razpisa P7R 2018, ki je namenjen mikrofinanciranju podjetij na problemskih območij, pod enakimi pogoji dostopala tudi mikro, mala in srednje velika podjetja locirana na OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH.

Prav tako kot podjetja iz problemskih območij imajo možnost ugoden mikrokredit direktno (brez posrednikov) na SPS-u v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, po novem najeti tudi podjetja iz OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ.

Postopek pridobitve mikrokredita je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN, ugodnosti so še posebej izrazite v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju

  • nižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni mer

  • ročnosti kredita do 60 mesecev

  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev

  • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR

  • stroški kredita se ne zaračunavajo

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

  • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev

  • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem ali obmejnem območju

  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:

01.06.2019, 01.07.2019,01.09.2019 in 01.10.2019 za upravičene stroške nastale od 01.04.2019 do 05.12.2019.

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:

§ 01.06.2019, 01.07.2019,01.09.2019 in 01.10.2019 za upravičene stroške nastale od 01.04.2019 do 05.12.2019.

Skupno razpisanih okoli 13,8 mio EUR sredstev v okviru razpisa P7R 2018, ki vključuje tako problemska in obmejna problemska območja, zadostuje za podporo okoli 440 mikro, malih in srednje velikih podjetij, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev na enem izmed problemskih območij.

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih in obmejnih problemskih območij, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih.

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo

JAVNI RAZPIS P7R 2018 najdete tukaj.

Vir: GZS, 3.6.2019

Martin Težak