Aktualne spremembe ZID-1, ZUTD in ZDR-1

15 decembra, 2017by Martin Težak

Aktualne spremembe

Računovodstvo Špica z vami od 1993 leta.

Septembra 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel noveli Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D),Ustavno sodišče RS pa je z odločbo U-I-200/15, Up-936/15 z dne 16. marca 2017 razveljavilo četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Novela ZID-1B prinaša novo 5. točko 18. člena ureja možnost izdaje prepovedne odločbe, dodaja novi, drugi odstavek 19. člena ZID-1,slednji pa konkretizira zakonsko ureditev domneve obstoja delovnega razmerja.

Novela ZUTD-D določene določbe predpisuje uporabljati šele od 21. 1.2018 naprej. Nove odstavki so bili dodani k 32. členu ZUTD,predstavi pa tudi obsežno spremembo 60. člena tega zakona –omenjen člen ureja trajanje denarnega nadomestila, spremenjeni pa so bili drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena. 65. člen v določenih primerih ureja znižanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti pred prenehanjem pravice do denarnega nadomestila. Spremenjeni so tudi 118., 122., 123. a, dodan pa je bil tudi 124. a člen.

Odločba Ustavnega sodišča RS razveljavi četrti odstavek 88. člena ZDR-1 –omenjen člen ureja vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti.

Martin Težak