Računovodstvo za mala podjetja

Ugodno računovodstvo za mala podjetja

Ali ste vedeli, da mala in srednje velika podjetja tvorijo skoraj 99% vseh podjetij v Sloveniji? Sliši se neverjetno a resnično. Predstavljajo izjemen segment našega gospodarstva, ki zaposluje 70% vseh zaposlenih.

Davčno načrtovanje vključuje

 • Izbira statustno-pravne oblike pri ustanavljanju dejavnosti.
 • Izbira načina ugotavljanje davčne osnove (dejanski ali normirani odhodki).
 • Izbira optimalnih računovodskih usmeritev (vrednotenje sredstev, obračunavanje proizvodnje, oblikovanje popravkov vrednosti ...).
 • Pravočasno načrtovanje davčnih posledic pri prenehanju poslovanja.

Z davčno optimizacijo do najugodnejših rešitev

 • Določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj ...).
 • Določitev možnih davčnih olajšav pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj ...).
 • Izbira optimalnih računovodskih usmeritev, ki vplivajo na davčno osnovo.
 • Davčno svetovanje v zvezi z zagotavljanjem bonitet: uporabo službenih osebnih vozil, zagotavljanje posojil zaposlencem, uporaba službenih mobitelov in drugih sredstev v naravi ali denarju.
 • Določitev možnih osebnih in posebnih olajšav pri obračunavanju plač in drugih dohodkov in optimalna razporeditev med družinske člane (olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšava za invalide, olajšave za samozaposlene v kulturi, novinarje, športnike ...).

Davčno pravo in preventivni davčni pregledi

Davčni pregledi, ki jih opravljamo preventivno odkrivajo vse nastale napake, ki omogočijo odpravo teh napak in s tem preprečijo nastanek gospodarske škode. V to področje med drugim spadajo:

 • Preventivni pregledi davčnih obračunov iz preteklih obdobij (davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb, obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ...).
 • Preventivni pregledi in svetovanje glede davčne obravnave posamičnih poslov (nakup in prodaja nepremičnin, prevrednotenje terjatev, prevrednotenje zalog, oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, oddelitve in združitve, prevrednotenje finančnih naložb ...).
 • Preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna plač (obračunavanje davkov in prispevkov, uveljavljanje osebnih in posebnih olajšav, obračunavanje povračil stroškov pri opravljanju dela, obračun plač napotenih delavcev, obračunavanje bonitet in drugih ugodnosti ...).
 • Preventivni pregledi in svetovanje na področju obračuna drugih dohodkov (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentsko delo, kratkotrajna brezplačna pomoč, osebno dopolnilno delo, začasno in občasno delo upokojencev ...).
 • Drugi preventivni pregledi in svetovanja (štipendije, donacije, dotacije, poslovne škode ...).

Zakaj izbrati nas?

Poslovno sodelovanje, ki temelji na strokovnosti, predanosti ter medsebojnemu zaupanju je naše primarno poslanstvo. Že od leta 1993 negujemo in opravljamo vse svoje računovodske storitve za naše poslovne partnerje na najvišjem nivoju. Kvalitetno, disciplinirano in korektno sodelovanje, ki ga nudimo zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in je steber dolgoletnega uspešnega sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji.

 • Storitve, prilagojene vam
 • Strokovni in hitri
 • Specializirani za vsa potrebna področja
 • Prijazno kolektivno osebje
 • Fer cena in 100 % garancija kakovosti

Kaj nudimo na področju davčnega prava?

 • Pripravo mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodkov pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki.
 • Pripravo mnenj o obdavčitvi z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodka pravnih oseb, dohodnino in drugimi davki.
 • Osebna svetovanja na temo obdavčitve fizičnih in pravnih oseb.
 • Preverimo pravilnost in zakonitost izvajanja davčne zakonodaje v vaših poslovnih knjigah ter v računovodskih in davčnih poročilih.
 • Pripravimo poročilo o odkritih napakah oziroma davčnih tveganjih ter priporočamo ukrepe za odpravo ugotovljenih napak.
 • Pripravimo vas na obisk davčnih inšpektorjev.

OSTALA PODROČJA DELA

V povezavi z davčnim pravom in z računovodskimi obveznostmi vam pomagamo že na začetku vašega poslovanja. Pomagamo vam postaviti temelje, ki omogočajo poslovanje znotraj zakonodajnih okvirov in prinašajo potrebne prihranke. Le te lahko namenite nadaljnjemu razvoju in s tem večji konkurenčnosti svojega podjetja. Preberite več …

Mnogi se srečujejo z vprašanji s področja zaposlovanja, podaljševanja delovnega razmerja ali naprimer s področja odpuščanja zaposlenih, ki nikomur ni ravno prijetno. Poznavanje delovnega prava vpliva tudi na odnos zaposlenih do vašega podjetja. Preberite več …

Gospodarsko pravo je zelo široko pravno področje, na katerega naj ne bi posegali brez strokovne pravne pomoči. Skupaj z našimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki vam pomagamo pri urejanju dolžniško upniških razmerjih, pogodbah, statusnih zadevah ter na ostalih segmentih gospodarskega prava. Preberite več …

Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Preberite več …